Algemene voorwaarden

Op alle transacties met The Dutch Merchant B.V. zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn hieronder tevens te lezen.

Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van The Dutch Merchant B.V., gevestigd te Diemen, en van aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 1 – definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met The Dutch Merchant B.V. en haar rechtsopvolgers, alsmede aan haar of die rechtsopvolgers gelieerde ondernemingen (hierna: de Onderneming), betrekking hebbende op de levering van zaken door de Onderneming aan degene tot wie zich het aanbod richt c.q. de betreffende wederpartij (hierna: de Afnemer).

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden alleen indien en voor zover die schriftelijk door de Onderneming zijn aanvaard.

Artikel 2 – aanbieding

Elke aanbieding van de Onderneming is vrijblijvend, óók indien die een termijn voor aanvaarding inhoudt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 3 – overeenkomst

3.1 Een overeenkomst, waaronder in dit artikel tevens worden begrepen wijzigingen en/of aanvullingen daarop, is eerst bindend indien deze schriftelijk tot stand is
gekomen, tenzij de Onderneming voordien met de uitvoering aanvangt.

3.2 Een overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment van ondertekening van het contract door de directie van de Onderneming en de Afnemer, of op de dag van verzending (per post en/of per telefax) door de Onderneming van de schriftelijke door haar directie ondertekende opdrachtbevestiging of van de factuur van de Onderneming. Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Onderneming binden de Onderneming niet, tenzij deze schriftelijk door de directie van de Onderneming zijn bevestigd.

3.3 Het contract geeft de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer. De opdrachtbevestiging van de Onderneming of de factuur van de Onderneming wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven, tenzij de Afnemer terstond schriftelijk en gemotiveerd tegen de inhoud daarvan protesteert.

3.4 Bij de uitvoering van de overeenkomst zijn toegestaan geringe afwijkingen met gebruikelijke toleranties.

3.5 Eenzijdige annulering zijdens de Afnemer is ongeldig, tenzij de Onderneming zich schriftelijk met een dergelijke annulering akkoord verklaart.

Artikel 4 – mededelingen, gegevens en opgaven

Mededelingen, gegevens, opgaven en monsters door de Onderneming gedaan of verstrekt, in welke vorm en van welke aard ook, zijn uitsluitend indicatief bedoeld en voor de Onderneming nimmer bindend, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

Artikel 5 – geheimhouding

De Afnemer is gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, betreffende de Onderneming, die door de onderneming en/of in het kader van de aanbieding of de overeenkomst te zijner kennis zijn gebracht of gekomen.

Artikel 6 – prijzen

6.1 De door de Onderneming opgegeven en/of de overeengekomen prijzen zijn exclusief belasting – waaronder BTW – en heffingen en gebaseerd op de (leverings)condities als vermeld in de volgende artikelen.

6.2 Indien BTW of andere belastingen of heffingen niet verschuldigd zijn omdat de zaken bestemd zijn voor levering binnen de Europese markt, worden die belastingen
wel in rekening gebracht, maar worden die gecrediteerd indien de Afnemer aantoont dat inderdaad sprake is geweest van een levering als hier bedoeld.

6.3 Voorzover de opgegeven en/of overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het gewicht van de zaken, is bepalend de door de Onderneming vóór de levering uitgevoerde weging met geijkte weegapparatuur. De Afnemer heeft het recht bij die weging aanwezig te zijn, mits de levering daardoor niet wordt vertraagd. De Afnemer dient daartoe zelf tijdig initiatief te nemen.

6.4 De Onderneming heeft het recht de opgegeven en/of overeengekomen prijzen te verhogen in geval van een verhoging van de prijzen van derden te betrekken zaken, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, vrachten, assurantiepremies, of andere kostprijsbestanddelen (waaronder begrepen valutawijzigingen) en lasten (waaronder begrepen in- of doorvoer- rechten). Indien een prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, is de Afnemer die tevens consument is bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.5 Indien de opgegeven en/of overeengekomen prijzen (mede) zijn gebaseerd op restituties van heffingen en/of op subsidies, terwijl die om welke reden ook niet worden verkregen, is de Onderneming gerechtigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 7 – levering – levertijd

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering “Ex Works” (EXW) vanaf het terrein van de Onderneming. Bij interpretatie van de leveringscondities is bepalend de op het moment van totstandkoming van de overeenkomst meest recente uitgave van de Incoterms, zoals uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

7.2 De levertijd vangt aan op het laatste van de volgende momenten:

  • de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
  • de dag dat de Onderneming beschikt over alle voor de levering of van de zaken noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toe- wijzingen etc.
  • de dag van ontvangst door de Onderneming van een vooruitbetaling en/of zekerheidsstelling waarop de Onderneming ingevolge de overeenkomst aanspraak heeft.

7.3 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de
overeenkomst door de Onderneming bestelde materialen en zaken. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van deze omstandigheden of doordat voor de
uitvoering van de overeenkomst tijdig bestelde materialen en/of zaken niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd zodanig verlengd, als alle omstandigheden in
aanmerking genomen, redelijk is.

7.4 Als tijdstip van levering van zaken geldt het moment dat de zaken, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter verzending gereed zijn, en de Onderneming aan de
Afnemer daarvan mededeling heeft gedaan, dan wel indien de zaken het terrein van de Onderneming voor verzending aan de Afnemer hebben verlaten.

7.5 De Onderneming is steeds gerechtigd deelleveringen uit te voeren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.6 De levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij toerekenbare overschrijding van de levertijd zal steeds een ingebrekestelling noodzakelijk zijn. Aan toerekenbare overschrijding van de levertijd, voor zover die een termijn van drie (3) maanden niet overschrijdt, kan de Afnemer geen enkel recht ontlenen.

7.7 In geval de Onderneming in verzuim is ter zake van de levertijd, heeft de Afnemer uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden. In dat geval zullen
vooruitbetaalde bedragen worden gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8 – bezorging

8.1 In alle gevallen en ongeacht de overeengekomen leveringscondities is de Onderneming gerechtigd de bezorging, inclusief lossing, te doen plaatsvinden voor rekening en risico van de Afnemer op een door de Onderneming te bepalen wijze en met vervoermiddelen ter keuze van de Onderneming.

8.2 De Onderneming is niet verantwoordelijk voor (het gebruik door de Afnemer van door haar aangeleverde) documentatie ten behoeve van het vervoer van de zaken naar de plaats van bestemming.

8.3 De Afnemer zal op eerste verzoek van de Onderneming onmiddellijk alle benodigde zekerheden stellen ten behoeve van de documentatie die nodig is om de zaken naar de plaats van bestemming te kunnen vervoeren.

8.4 Indien door omstandigheden buiten de wil van de Onderneming de zaken niet naar c.q. op de overeengekomen plaats kunnen worden vervoerd respectievelijk bezorgd, dan wel indien de zaken niet door de Afnemer in ontvangst worden genomen, heeft de Onderneming het recht – te harer keuze – hetzij de producten terug te nemen, hetzij de zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan. De kosten van retourtransport en bewaring komen voor rekening van de Afnemer, terwijl de Afnemer voorts gehouden is haar verplichtingen jegens de Onderneming na te komen als had levering plaatsgevonden. De hier bedoelde kosten worden tussen de Onderneming en de Afnemer bij voorbaat vastgesteld op in ieder geval 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 9 – emballage

9.1 Eénmalig bruikbare emballage zal door de Onderneming niet worden teruggenomen.

De Onderneming heeft het recht – te harer keuze – meermalen bruikbare emballage al dan niet terug te nemen.

9.2 De Onderneming heeft het recht meermalen bruikbare emballage tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk op de factuur aan de Afnemer in rekening te brengen.

9.3 In het geval als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt voor op kosten van de Afnemer aan de Onderneming geretourneerde emballage spoedig na ontvangst ervan door de Onderneming aan de Afnemer een creditfactuur gezonden, waarop de gefactureerde waarde wordt gecrediteerd, tenzij de terugontvangen emballage in minder goede staat is dan toen zij door de Afnemer werd ontvangen, in welk geval een dienovereenkomstig minder bedrag wordt gecrediteerd.

9.4 De Afnemer is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen
op het door hem aan de Onderneming verschuldigde.

9.5 Schade aan zaken, veroorzaakt door vernieling/beschadiging van de verpakking, is te allen tijde voor risico van de Afnemer.

Artikel 10 – risico en eigendomsovergang

10.1 De Afnemer draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de zaken mochten ontstaan, dadelijk nadat de zaken als geleverd gelden.

10.2 De Onderneming behoudt zich de eigendom van alle geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Afnemer terzake van de door de Onderneming krachtens overeenkomst aan de Afnemer geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van tekort schieten zijdens de Afnemer in de nakoming van zodanige overeenkomsten, volledig zullen zijn voldaan.

10.3 De Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de Onderneming te bewaren. De Afnemer is voorts verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen schade of verlies, door welke oorzaak ook, te verzekeren, bij welke verzekering de Onderneming dient te zijn aangemerkt als (mede)verzekerde met een zelfstandig vorderingsrecht jegens verzekeraar(s), en de polissen van deze verzekeringen aan de Onderneming op eerste aanzeg- ging ter inzage te geven. Zodra de Onderneming dat wenst zullen alle aanspraken van de Afnemer op de verzekeraars uit hoofde van de hier bedoelde verzekeringen aan hem worden gecedeerd, ofwel zal aan hem daarop een pandrecht worden verleend.

10.4 De Onderneming is gerechtigd om, indien de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde nog bij de Afnemer aanwezige zaken terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de Afnemer de Onderneming onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

10.5 In geval en voor zover de Onderneming gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in het voorgaande lid wordt de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van de Onderneming op vergoeding van schade en kosten. De Afnemer zal alsdan worden gecre- diteerd voor de marktwaarde (welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs) verminderd met de door de Onderneming geleden schade en gemaakte kosten.

10.6 Het is de Afnemer, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn bedrijf, aan derden te verkopen en te leveren. Bij dergelijke verkopen wordt de vordering van de Onderneming op de Afnemer terzake van de door de Afnemer weer verkochte zaken, voor zover deze niet reeds opeisbaar was, terstond en in zijn geheel opeisbaar.

10.7 De Afnemer is steeds verplicht derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming. De Afnemer is voorts verplicht desgevraagd aan de Onderneming mee te delen waar de zaken zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 11 – betaling

11.1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs plaatsvinden op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

11.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden, effectief in de valuta als vermeld op de factuur.

In het geval de Afnemer terzake van de uitvoering van de overeenkomst op de Onderneming aanspraak meent te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

11.3 Indien de Onderneming goede grond heeft te vrezen dat de Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is de Onderneming gerechtigd, alvorens haar prestatie te leveren of daarmee voort te gaan, naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor het nakomen van betalingsver- plichtingen van de Afnemer te verlangen. De Onderneming heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Afnemer deze zekerheid heeft gesteld.

11.4 Indien de Afnemer niet heeft betaald op het tijdstip of binnen de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is hij van rechtswege en zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is hij over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf de dag dat uiterlijk betaling had dienen plaats te vinden, onverminderd de aan de Onder- neming verder toekomende rechten (waaronder uitdrukkelijk het recht op vergoeding van valutaschade).

11.5 De kosten, zowel in als buiten rechte, die de Onderneming maakt ter zake van de niet, niet- tijdige of niet-behoorlijke nakoming door de Afnemer van zijn
verplichtingen, daaronder begrepen buitengerechtelijke incassokosten en de kosten van rechtskundige bijstand, dienen door de Afnemer aan de Onderneming te worden
vergoed. De buitengerechtelijke incassokosten worden tussen de Onderneming en de Afnemer bij voorbaat vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom,
onverminderd het recht van de Onderneming op ver- goeding van de werkelijke kosten indien die hoger zijn.

Artikel 12 – retourzendingen

Het is niet toegestaan door de Onderneming geleverde zaken zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming aan haar terug te zenden. In geval terugzending plaatsvindt geschiedt dit te allen tijde voor rekening en risico van de afzender.

Artikel 13 – monsters

De Afnemer is gerechtigd de Onderneming te verzoeken om voor de levering (een) monster(s) van de zaken ter beschikking te stellen. Doet de Afnemer dat niet, dan wordt hij geacht op voorhand in te stemmen met de kwaliteit en hoedanigheid van de zaken.

Artikel 14 – reclamering en garantie

14.1 Reclames kunnen uitsluitend betrekking hebben op hoeveelheid, gewicht of specificatie, alsmede op het niet in overeenstemming zijn van de geleverde zaken met (een) door de Onderneming ter beschikking gesteld(e) monster(s).

14.2 De Afnemer dient de zaken uiterlijk bij aankomst direct te controleren.

14.3 Reclames ter zake van relevante gebreken die bij controle waarneembaar zijn, alsmede reclames in verband met hoeveelheid, gewicht of specificatie, dienen binnen 24 uur na de levering schriftelijk en onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.

14.4 Reclames ter zake van overige relevante gebreken dienen binnen 24 uur na openbaring ervan doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na de levering schriftelijk en
onder een volledige beschrijving van de beweerde gebreken plaats te vinden, bij gebreke waarvan elke aanspraak ter zake vervalt.

14.5 Elke aanspraak van de Afnemer ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien, indien:

  1. de overeenkomst betrekking heeft op de levering van gebruikte of geschonden zaken;
  2. de zaken zijn verwerkt of anderszins niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van de Onderneming;
  3. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken;
  4. de Afnemer de Onderneming niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
  5. de Afnemer niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

14.6 Met betrekking tot van derden betrokken onderdelen en/of zaken, die door de Onderneming niet zijn bewerkt, kan de Afnemer jegens de Onderneming uitsluitend aanspraken doen gelden voor zover de Onderneming die op haar beurt jegens zijn leverancier geldend kan maken. De Onderneming zal in zo’n geval jegens de Afnemer in ieder geval gekweten zijn door de overdracht aan de Afnemer van de rechten die hij heeft jegens haar leverancier.

14.7 De Afnemer zal geen aanspraken jegens de Onderneming kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent aanspraken kan doen gelden.

14.8 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de Onderneming in geval van tijdige en terechte reclamering uitsluitend gehouden – te harer keuze – hetzij de zaken te herstellen, hetzij tot herlevering over te gaan, hetzij de Afnemer te crediteren voor de ondeugdelijke zaken. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

Artikel 15 – aansprakelijkheid

15.1 De aansprakelijkheid van de Onderneming uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in de overeenkomst omschreven verplichtingen, met name de verplichtingen omschreven in het vorige artikel.

15.2 De aansprakelijkheid van de Onderneming strekt zich nimmer uit tot bedrijfsschade of andere indirecte schade.

15.3 De Onderneming is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder wordt begrepen bedrijfsschade, die het gevolg is van schending van enig recht van intellectuele of industriële eigendom, licenties of andere rechten van derden.

15.4 Mocht de Onderneming door derden aansprakelijk worden gesteld voor schade, waarvoor de Onderneming ingevolge deze Algemene Voorwaarden of anderszins niet
aansprakelijk is, dan is de Afnemer verplicht de Onderneming voor dergelijke schade en aansprakelijkheid te vrijwaren en hem schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen die voor hem daardoor mochten ontstaan.

15.5 De in bovenstaande leden voor de Onderneming zelf bedongen beperkingen respectievelijk uitsluitingen van aansprakelijkheid, alsmede vrijwaring, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van haar ondergeschikten, ieder ander die door haar in het kader van de overeenkomst wordt gebruikt, alsmede voor hen van wie zij geleverde zaken en/of onderdelen betrekt.

Artikel 16 – overmacht

16.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de Onderneming onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van de
onderneming of haar leveranciers, alsmede het in gebreke blijven van leveranciers van de Onderneming.

16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft de Onderneming het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de Onderneming tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 17 – (dreigend) tekortschieten

In de in de Wet genoemde gevallen, alsmede indien de Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Afnemer in staat is aan zijn contractuele verplichtingen jegens de Onderneming te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de Afnemer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval zaken van de Afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft de Onderneming het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie (3) maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn, en onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Artikel 18 – opschorting + ontbinding – gevolgen

18.1 In geval de Onderneming de nakoming van haar verplichtingen opschort is zij bevoegd – en aan het einde van de opschortingsperiode verplicht – te kiezen voor de uitvoering, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

18.2 In geval van opschorting of ontbinding krachtens hetgeen in het vorige artikel is bepaald, wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van ten gevolge van de opschorting door de Onderneming bespaarde kosten. In geval van ontbinding is de Afnemer voorts verplicht om na betaling van het ingevolge de vorige zin verschuldigde bedrag, de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan de Onderneming het recht heeft deze zaken voor rekening en risico van de Afnemer te doen opslaan, dan wel voor diens rekening te verkopen.

18.3 In geval de Afnemer na ontbinding van de overeenkomst de door hem van de Onderneming ontvangen zaken restitueert, geschiedt deze restitutie te allen tijde voor zijn rekening en risico, totdat deze door de Onderneming in ontvangst zijn genomen.

Artikel 19 – algemeen

19.1 Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden, nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen.

19.2 Indien één of meer bepalingen van de overeenkomst, daaronder begrepen deze algemene voorwaarden in strijd mochten komen met dwingendrechtelijke bepalingen, vastgesteld of vast te stellen door een daartoe bevoegde instantie, dan worden deze laatste bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de betreffende bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 20 – geschillen en toepasselijk recht

20.1 Ter zake van alle geschillen verband houdende met de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee
verband houden, zal in eerste aanleg uitsluitend bevoegd zijn de rechter te Groningen, tenzij de Onderneming uitdrukkelijk kiest voor de bevoegdheid van de rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Afnemer.

20.2 Op de overeenkomst, alsmede op alle nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, daarvan het gevolg zijn of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag dan wel enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Menu